Sutretime

Brev til fylkesmenn 6.4.18

Brev til MD oktober -13

Brev til OED desember -13

Brev til NINA om etablering av fjellrev jan-14

Brev til KD januar -14

Brev til MD desember -13

Brev om kontrollkort jan-14

Møte i MKD februar -14

Brev til KLD om kontrollkortet

Brev om "Smitte-effekt av vern" mars -14

Brev frå KMD juni-14

Grunneigarstyrt forvaltning KMD juli-14

Brev til KLD V/Lunde juli-14

Manglande svar frå MiD juli-14

Svar frå MiD 28/8-14

Svar til MiD 1/9-14

Styrenotat oktober-14

Referat styremøte 6/12-13

Brev til Justisdepartementet

Svar på ymse spørsmål om forvaltninga av Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde jan-15

Justisdep. om "grunneierstyrt forvaltning" jan-15

Høyringssvar til il Kommunal - og moderniseringsdepartementet feb-15

 

Utforming: kandesign